Werkwijze

Ons team bestaat uit GZ-psychologen (gezondheidszorg-psychologen), psychotherapeuten en klinisch psychologen werkzaam in de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) en de Gespecialiseerde GGZ (GGGZ). Of u in de GBGGZ of in de GGGZ behandeld wordt, hangt af van de ernst en de complexiteit van uw problematiek en wat de huisarts op de verwijzing aangeeft. Onze benadering is laagdrempelig en cliëntgericht.

De GBGGZ staat voor kortdurende, klachtgerichte hulp. In het intakegesprek zal met u worden bekeken welk traject (kort, middel, intensief of chronisch) het beste past bij u en uw klachten. Aan elk traject is een aantal minuten verbonden, dat besteed wordt aan direct contact met u en de indirecte tijd die nodig is voor voorbereiding en verslaglegging. Dit traject staat los van de inhoudelijke behandeling; die wordt toegesneden op uw klachten.

In de GGGZ wordt meer complexe problematiek behandeld. De behandeling wordt vormgegeven in een Diagnose Behandel Combinatie (DBC), die één jaar geldig is en na afsluiting in zijn geheel gedeclareerd wordt.

Zowel in de trajecten in de GBGGZ als in de DBCs in de GGGZ wordt alle directe en indirecte tijd die aan uw zorg besteed wordt, geregistreerd.

Opbouw behandeltraject
De psycholoog zal eerst een intake met u doen. Mocht een behandeling binnen onze praktijk aansluiten bij uw hulpvraag dan wordt in overleg met u een behandelplan opgesteld op basis waarvan een zorgtraject kan worden bepaald. De behandeling start direct na de intakefase.

Bent u doorverwezen voor een intakegesprek in de GBGGZ en constateert de psycholoog dat u niet binnen de GBGGZ geholpen kunt of mag worden, dan verwijzen wij u terug naar de huisarts. Mogelijk is dan een verwijzing voor behandeling in de GGGZ in onze praktijk of elders nodig. Het kan ook zijn dat enkele gesprekken met de praktijkondersteuner (POH) GGZ bij de huisarts voldoende zijn. Omgekeerd zou uit een intakegesprek in de GGGZ kunnen blijken dat behandeling binnen de GBGGZ bij ons of elders beter aansluit. In dat geval verwijzen wij u ook terug naar de huisarts, die u dan, mogelijk op basis van ons advies, verder kan helpen.

Het intakegesprek wordt altijd vergoed als dit op basis van een juiste verwijsbrief van de huisarts heeft plaatsgevonden. De kosten worden wel verrekend met het eigen risico dat u met uw zorgverzekeraar heeft afgesproken. Zie ook onze Tarieven en voorwaarden pagina voor een overzicht van alle kosten.

In de loop van het behandeltraject zijn er verschillende evaluatiemomenten. In de GBGGZ is dat halverwege en aan het eind van de behandeling. In de GGGZ wordt de voortgang minimaal elke 6 maanden en aan het eind van de behandeling geëvalueerd. Het behandelplan wordt gezamenlijk doorgenomen waarbij zowel de gestelde doelen als de zorg op zich (de aanpak), worden geëvalueerd. Hierbij worden tevens vragenlijsten die u heeft ingevuld (zie ook het kopje ‘Meting behandeleffecten en cliëntervaringen’) betrokken. Het behandelplan wordt zo nodig bijgesteld. De behandeling wordt beëindigd nadat daar tijdens de evaluatie gezamenlijk toe is besloten.

Samenwerking
Binnen de behandeltrajecten is, indien geïndiceerd, sprake van samenwerking met verschillende samenwerkingspartners. PEP Psychologen werkt bijvoorbeeld nauw samen met een vaste psychiater, zodat – indien gewenst – medicatie ingezet kan worden. Daarnaast wordt, waar nodig, de expertise van de psychiater ingeroepen ten behoeve van aanvullende diagnostiek. Ook bestaat er een samenwerkingsverband met KNO-artsen op het gebied van tinnitus (oorsuizen). Verder zijn verschillende behandelaren werkzaam in de functie van POH GGZ bij verschillende huisartspraktijken.

PEP Psychologen als opleidingspraktijk
Wij zijn een opleidingspraktijk. Dit kan betekenen dat u in behandeling komt bij een psycholoog in opleiding tot GZ-psycholoog of een GZ-psycholoog in opleiding tot psychotherapeut. In beide gevallen zal de supervisor (een GZ-psycholoog of psychotherapeut) bij het eerste gesprek (deels) aanwezig zijn en (een gedeelte van) evaluaties van de behandeling bijwonen. Deze supervisor blijft tijdens de behandeling op de achtergrond betrokken.

Terugkoppeling

Na de intakefase en na afsluiting van de behandeling ontvangt de huisarts, indien u hiervoor toestemming verleent, een brief met een korte beschrijving van uw klachten, het plan van aanpak en het verloop van de behandeling. Zo nodig heeft uw behandelaar ook tussentijds contact met uw huisarts, wederom alleen als u hiervoor toestemming heeft gegeven.

Meting behandeleffecten en cliëntervaringen
Bij PEP Psychologen staat het bieden van kwalitatief hoogstaande psychologische zorg voorop met daarbij een behandeling die is toegespitst op de individuele behoeften van de cliënt. Voorafgaand, tijdens en na afloop van de behandeling zal de voortgang van de behandeling worden bewaakt door middel van een Routine Outcome Monitoring (ROM)- lijst. Deze vragenlijst dient ter ondersteuning van het behandelproces en biedt onder andere inzicht in het verloop van uw klachten. Na afloop van de behandeling ontvangt u tevens een vragenlijst waarop u uw mening over de behandeling kunt aangeven.