Betalingsvoorwaarden Gespecialiseerde GGZ

Psychotherapie wordt in principe vergoed vanuit de basisverzekering en gedeclareerd in een Diagnose Behandeling Combinatie (DBC). In de DBC wordt zowel de directe tijd (therapiesessies) als de indirecte tijd (bv. verslaglegging, brief naar huisarts, overleg) geregistreerd. Een intake psychotherapie kost minimaal 60 minuten directe tijd (sessie), 60 minuten indirecte tijd (verslaglegging). De DBC-factuur wordt na afsluiting van de gehele behandeling (of eerder na een jaar als u dan nog in behandeling bent) naar uw zorgverzekeraar gestuurd.

Eigen risico
Vergoeding van zorg in de Gespecialiseerde GGZ valt onder het verplichte eigen risico. In 2019 is het eigen risico € 385 per persoon in totaal. Huisartsenzorg, tandheelkundige zorg t/m 18 jaar, verloskundige zorg, kraamzorg en zorg die vanuit het aanvullend pakket wordt vergoed, vallen niet onder het eigen risico. Voor kinderen tot 18 jaar geldt geen enkel eigen risico.
Het eigen risico betaalt u aan uw zorgverzekeraar.

Worden alle stoornissen vergoed vanuit de basisverzekering?

Nee, niet allemaal. Zo zijn aanpassingsstoornissen, werk- en relatieproblematiek, en een aantal andere stoornissen uitgesloten van verzekerde GGZ-zorg. U zult de behandeling hiervoor zelf moeten betalen, of eventueel uit een aanvullende verzekering.

Voor problemen met uw zorgverzekeraar over (onder meer) vergoedingen kunt u zich wenden tot de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ).

Artikel 1
Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingsovereenkomsten tussen de behandelaar en de cliënt.

Artikel 2
Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Afspraken op de maandag dienen minimaal 72 uur van te voren geannuleerd te worden.
Vanaf 01-01-2012 mogen de kosten van een te laat of niet geannuleerde afspraak niet meer op de DBC in rekening worden gebracht. U krijgt dan van ons een nota van € 60,–. Deze nota wordt niet vergoed door uw zorgverzekeraar.

Artikel 3
De door de behandelaar aan de cliënt gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen door de cliënt binnen 30 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.

Artikel 4
Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na de factuurdatum heeft betaald, is de cliënt in verzuim, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist en brengt de behandelaar rente in rekening van 1% per maand of een gedeelte van een maand over de hoofdsom zolang de cliënt in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen.

Artikel 5
Bij niet-betaling binnen 30 dagen na de factuurdatum kan de behandelaar de cliënt een betalingsherinnering sturen. Voor het verzenden van deze betalingsherinnering wordt een bedrag van 5 euro aan de patiënt in rekening gebracht.

Artikel 6
Voldoet de cliënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de behandelaar zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

Artikel 7
Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van 25 euro.

Artikel 8
Bij betalingsachterstand is de behandelaar gerechtigd – tenzij de behandeling zich hiertegen verzet – verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.