Tarieven en voorwaarden

Tarieven en betalingsvoorwaarden

Uw zorgverzekeraar vergoedt de kosten voor psychologische zorg. Er wordt onderscheid gemaakt tussen:

Generalistische Basis GGZ (eerstelijns psychologische zorg)

In de GBGGZ wordt uw behandeling geregistreerd in een traject, waarbij geen sprake meer is van losse consulten. Er zijn 4 trajecten die gebaseerd zijn op zorgzwaarte: kort (294 minuten), middel (495 minuten), intensief (750 minuten) en chronisch (750 minuten). Zowel de directe tijd (sessies) als de indirecte tijd (bv. verslaglegging, brief naar de huisarts, overleg) die voor uw zorg nodig is wordt in het traject geregistreerd. De psycholoog zal eerst een intake met u doen. Daarna wordt een behandelplan opgesteld op basis waarvan het zorgtraject kan worden bepaald.
Het intake-gesprek wordt vergoed als dit op verwijzing van de huisarts heeft plaatsgevonden. De kosten worden wel verrekend met het eigen risico dat u met uw zorgverzekeraar heeft afgesproken.
» Lees meer over de kosten Generalistische Basis GGZ
» Lees meer over de betalingsvoorwaarden Generalistische Basis GGZ
» Lees meer over de tarieven Generalistische Basis GGZ

Gespecialiseerde GGZ (tweedelijns psychologische zorg)

Psychotherapie wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Er is geen limiet aan het aantal gesprekken. U heeft een verwijzing van een (huis)arts nodig voor de Gespecialiseerde GGZ.
De vergoeding wordt geregeld via Diagnose Behandelcombinaties (DBC’s) waarmee uw behandelaar de gegevens registreert en declareert. In de DBC wordt zowel de directe tijd (sessies) als de indirecte tijd (bv. verslaglegging, brief naar de huisarts, overleg) geregistreerd. Een intake psychotherapie kost minimaal 60 minuten directe tijd (sessie) en 60 minuten indirecte tijd (verslaglegging, brief naar de huisarts). Een therapiesessie duurt 45 minuten (directe tijd), en 15 minuten voorbereiding en uitwerktijd (indirecte tijd).
De nota voor een DBC wordt aan het eind van de behandeling, of uiterlijk na 1 jaar als u dan nog in behandeling bent, naar uw zorgverzekeraar gestuurd.
Voor een behandeling die langer dan 1 jaar duurt wordt een vervolg-DBC geopend.

» Lees meer over de betalingsvoorwaarden voor Gespecialiseerde GGZ

Worden alle stoornissen vergoed vanuit de basisverzekering?
Nee, niet allemaal. Zo zijn aanpassingsstoornissen, werk- en relatieproblematiek, en een aantal andere stoornissen uitgesloten van verzekerde GGZ-zorg. U zult de behandeling hiervoor zelf moeten betalen, of eventueel uit een aanvullende verzekering.

Eigen risico
Met ingang van 1 januari 2010 geldt in de zorgverzekering een wettelijk verplicht eigen risico voor verzekerden van 18 jaar en ouder. In 2019 is dit € 385,– per jaar.

Gecontracteerde zorg
PEP Psychologen heeft voor 2019 met alle zorgverzekeraars in Nederland contracten afgesloten zowel voor de Generalistische Basis GGZ als voor de Gespecialiseerde GGZ. Dit betekent dat wij de factuur rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar sturen.

Kosten in de vergoede zorg
Wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars. Dit houdt in dat zowel de trajecten in de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ), als de trajecten in de Gespecialiseerde GGZ (GGGZ of SGGZ) vergoed worden door uw verzekeraar. Hierbij dient u echter wel rekening te houden met uw eigen risico (€385, tenzij hoger ingesteld). De behandeltrajecten (bestaande uit zowel directe face-to-face tijd als indirecte verslagleggings- en overlegtijd) worden standaard telkens na 365 dagen, of na afronding van de behandeling gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. Deze gaat met het verrekenen van resterend eigen risico standaard uit van het jaar waarin u uw eerste afspraak had (of uw behandeling na 365 dagen verlengd is).
Hieronder vindt u een aantal praktijkvoorbeelden van de mogelijke kosten na een intake of behandeltraject.

Voortijdige beëindiging of doorverwijzing na intake
Stel, u heeft wel een intake gehad, maar er volgt geen behandeltraject, omdat binnen PEP Psychologen niet de juiste zorg kan worden aangeboden voor uw klachten of omdat u na 1 of enkele gesprekken zelf besluit geen behandeltraject binnen PEP te willen (voortzetten). In beide gevallen zal na afsluiten van het dossier (en eventuele doorverwijzing) de behandeling worden gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. Wanneer u in het kalenderjaar waarin de intake plaatsvond nog eigen risico open had staan, zal uw zorgverzekeraar u daarvan een rekening sturen. Belangrijk om te weten is dat juist de intakeprocedure met veel indirecte tijd gepaard gaat (denk aan het uitwerken van een intakeverslag, stellen van een diagnose, bespreken van de indicatie en opstellen van een behandelplan en/of huisartsbrief). Qua kosten valt een intake, evenals eventuele vervolggesprekken, in een zogenaamd ‘zorgproduct’ (zie nadere specificaties met betrekking tot de tarieven binnen de GBGGZ), waarvan de tarieven landelijk zijn vastgesteld. Dit houdt in dat een intakeprocedure in de GBGGZ tegen de €200 kost en in de SGGZ kan dit nog hoger zijn. U betaalt dus niet vrijblijvend per los gesprek.

Jaarwisseling gedurende uw volledige behandeltraject
Stel, u begint in september 2020 uw behandeling en u rondt deze af in maart 2021. Dan zal na afronding uw behandeling worden gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. Deze verrekent altijd uw behandeling binnen het kalenderjaar waarin u begonnen bent (in dit geval 2020). Dit houdt in de praktijk in dat het traject wat u in maart 2021 afrondt, valt onder uw verzekering van 2020 (ook als u inmiddels van verzekering bent gewisseld). Mocht u over 2020 reeds uw eigen risico hebben betaald (omdat u tevens gebruik heeft gemaakt van andere zorg), dan zult u geen rekening ontvangen. Mocht u bijvoorbeeld nog 125 euro eigen risico open hebben staan van 2020, dan kunt u van uw verzekering een rekening verwachten van 125 euro. Als u uw traject in 2020 begint en in 2021 afrondt en niet verlengt, zal uw eigen risico van 2021 onveranderd blijven.

Vervolgtraject of verlenging van uw behandeltraject
Stel, uw aanvankelijke behandeltraject wordt afgerond (doordat er geen sprake meer is van de betreffende diagnose of omdat deze een looptijd van 365 dagen heeft) en er is reden voor een vervolg of verlenging, dan is er formeel sprake van een nieuw behandeltraject. Dit houdt in dat het aanvankelijke traject gedeclareerd zal worden bij uw zorgverzekeraar en deze de kosten zal verrekenen met (eventueel resterend eigen risico van) het jaar waarin het traject gestart is. Het vervolgtraject zal eveneens na afloop verrekend worden met resterend eigen risico van het kalenderjaar waarin deze gestart is.
In de praktijk houdt dit in dat wanneer u twee behandeltrajecten opeenvolgend start in hetzelfde kalanderjaar (bijv beide in 2020), deze verrekend zullen worden binnen datzelfde jaar, hetgeen inhoudt dat u alleen een beroep doet op uw eigen risico van 2020. Mocht de verlening of het vervolg niet starten in hetzelfde kalenderjaar (maar inmiddels het volgende kalenderjaar, 2021), dan wordt uw nieuwe traject na afronding verrekend met eventueel resterend eigen risico van 2021.

Verhoogd eigen risico
Stel, u heeft ervoor gekozen om een hoger eigen risico te dragen binnen uw zorgverzekering. Houdt u dan rekening met dat het bedrag dat u na afsluiten moet betalen aan uw zorgverzekeraar dan (soms aanzienlijk) hoger kan zijn. Voor de specifieke kosten die u na gesprekken in de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) kunt verwachten, kunt u kijken op nadere specificaties met betrekking tot de tarieven binnen de GBGGZ. Indien het gaat om een traject in de Specialistische GGZ (SGGZ of GGGZ); gaat u er dan vanuit dat u mogelijk na afsluiting van uw zorgverzekeraar een rekening ontvangt, waarbij uw gehele (verhoogde) eigen risico verrekend zal worden.

Klik hier voor de >Algemene leveringsvoorwaarden GGZ 2017