Cliëntenbelang

Cliëntenraad

PEP Psychologen heeft een cliëntenraad die de belangen van haar cliënten behartigt.
De cliëntenraad is de ‘stem’ van de cliënten van PEP Psychologen. Deze stem levert een waardevolle bijdrage aan het verbeteren van de kwaliteit van haar zorg.

De cliëntenraad bestaat uit (ex)cliënten onder behandeling bij PEP Psychologen. De raad kan vanuit het perspectief van de cliënt gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan het management van PEP Psychologen over onderwerpen als privacy, veiligheid en beleid.

Het afgelopen jaar zijn door suggesties van de cliëntenraad reeds digitale informatieschermen en ideeënbussen in de wachtkamer gerealiseerd. Ook zijn aanpassingen aan de website gedaan ten behoeve van betere informatievoorziening over de praktijk. Hiernaast denkt de cliëntenraad door middel van een vergadering met het management mee over beleidsstukken zoals het jaarplan.

Heeft u suggesties, ideeën of opmerkingen? Deze kunt u mailen naar de cliëntenraad via: clientenraad@pep-psychologen.nl.

Klachtenprocedure

Ongenoegens en klachten
Bij PEP Psychologen staat kwalitatief goede zorg hoog in het vaandel. Om deze reden horen wij het graag indien u ontevreden bent. Wij nemen uw klachten en ongenoegens serieus en doen ons uiterste best uw onvrede weg te nemen.

Indienen klacht
Als u een klacht heeft, adviseren wij u deze eerst voor te leggen aan de betrokken medewerker of behandelaar. Mogelijk is uw klacht op deze manier snel op te lossen of blijkt er sprake van een misverstand.

Mocht u uw ongenoegen niet op de hierboven beschreven manier willen uiten of mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden, dan kunt u uw klacht indienen bij onze klachtenfunctionaris/vertrouwenspersoon (voor contactgegevens kunt u contact opnemen met ons secretariaat). Er wordt gestreefd uw klacht binnen twee weken na ontvangst af te handelen.

Wanneer het niet lukt om de gerezen problemen op te lossen met uw behandelaar of de klachtenfunctionaris, kunt u contact opnemen met de beroepsvereniging waartoe de desbetreffende behandelaar behoort. Bij PEP Psychologen kunt u navraag doen naar onder welke beroepsvereniging uw behandelaar valt, alsook de contactgegevens van de vereniging opvragen.

In het kader van de wet BIG vallen GZ-psychologen, psychotherapeuten en klinisch psychologen onder het tuchtrecht. Op grond van deze wet kunt u uw klacht ook indienen bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Informatie over welke soort klachten in behandeling worden genomen vindt u op www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl/ikhebeenklacht/

Vertrouwelijkheid

De gesprekken die u met ons voert zijn uiteraard vertrouwelijk. Wij bewaren uw gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en verstrekken alleen met uw toestemming gegevens aan derden. Al onze behandelaars zijn vanwege hun BIG-registratie gehouden aan de beroepscode voor psychologen.

Voor meer informatie over uw privacy, zie onze privacyverklaring.

Naasten

Betrokkenheid van naasten bij de behandeling
Psychologische en/of psychiatrische problemen hebben vaak een ingrijpende invloed op het leven van zowel cliënten als hun naasten. Als naaste bent u mogelijk nauw betrokken bij de zorg voor uw familielid of partner met psychologische en/of psychiatrische problemen. Het kan waardevol zijn als naasten bij de behandeling worden betrokken. Zeker als het een langdurige of intensieve behandeling betreft. Een naaste heeft veel kennis en ervaring in het omgaan met zijn of haar partner of familielid die ook voor hulpverleners van belang kan zijn.
In hoeverre u als naaste bij de psychologische behandeling wordt betrokken, beslist de cliënt; als hij of zij dit niet wil dan respecteert de behandelaar die wens. Als zowel de cliënt als zijn/haar naaste dat wenselijk vinden, dan wordt dit met elkaar besproken en worden samen afspraken gemaakt over hoe de naaste bij de behandeling betrokken kan worden. Deze afspraken worden vastgelegd in het dossier van de cliënt.

U hebt als naaste recht op heldere informatie
Hebt u vragen over de ziekte en behandeling van een partner of familielid dan kunt u deze natuurlijk aan uw naaste zelf stellen. Als dit met de cliënt is afgesproken kan ook de behandelaar u hierover informeren. Ook als de cliënt niet in staat is om u te informeren, maar hij of zij wil dit wel, dan zal de behandelaar dit doen. Wij zullen u dan zo goed mogelijk informeren over ziektebeelden, behandelmethoden, de organisatie van de zorg en over wat u kunt doen als naaste.
In uitzonderlijke gevallen kan het al dan niet informeren van naasten tot een voor de cliënt ongewenste situatie leiden en in strijd zijn met ‘goed hulpverlenerschap’. Dan kan de hulpverlener afwijken van de norm. Het belang van de cliënt staat hierbij altijd voorop binnen de daartoe geëigende wettelijke bepalingen, rechten en plichten volgens de WGBO.

Informatie over ziektebeelden
Wilt u meer (algemene) informatie over psychische klachten? Kijkt u dan op onze website www.pep-psychologen.nl onder het kopje ‘Hulp bij’ met informatie over de meest voorkomende klachten. Op de website onder het kopje ‘Behandelmethoden’ vindt u informatie over de meest ingezette vormen van behandeling bij PEP Psychologen binnen de generalistische basis- en gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg.

Cliënttevredenheidsonderzoek

Afgelopen jaar hebben wij aan een aantal van onze cliënten gevraagd of zij een tevredenheidsonderzoek voor ons zouden willen invullen. Wij hebben de uitslagen in een handig overzicht gezet, hier te bekijken. Tevens hebben wij de uitslagen uitgeschreven en geanalyseerd, deze zijn hier te bekijken.

In onderstaand overzicht is weergegeven in welke mate cliënten in 2018 hebben ervaren inspraak in het behandelplan te hebben gehad. De scores worden berekend aan de hand van een viertal vragen die worden gesteld tijdens het tevredenheidsonderzoek (de CQI) aan het einde van een behandeling. De laagst mogelijke score is een 1 (helemaal onjuist), de hoogst mogelijke een 5 (helemaal juist). Hiervan wordt een gemiddelde berekend.